Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató:

A Fabi Bútor Kft., mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyekneka személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint tájékoztatja a fabibutor.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

Bevezetés:

A Fabi Bútor Kft. tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

A Fabi Bútor Kft. által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

A Fabi Bútor Kft. által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel a Fabi Bútor Kft-hez fordulhatnak, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

Fabi Bútor Kft. elérhetőségei: A fabibutor.hu weboldal látogatói adatainak kezelése:
 • Adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a Fabi Bútor Kft. a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.
 • Kezelt adatok köre: Hozzájárulás esetén, a weboldalon Google Analyticset használunk, amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics tájékoztatója: Google Analytics

  A Fabi Bútor Kft. a fenti adatokat az Érintett által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

 • Adatkezelés időtartama: A Fabi Bútor Kft. a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.
 • Adatkezelés jogalapja: Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.
 • Adattovábbítás: A Fabi Bútor Kft. adatot nem továbbít.
 • Adatbiztonsági intézkedések: A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez a Fabi Bútor Fft. illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek.
 • Adatok megismerésére jogosultak köre: Az adatok megismerésére a Fabi Bútor Kft. adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket a Fabi Bútor Kft. a hatályos jogszabályok szerint teljesít.
 • A Fabi Bútor Kft-től független adatkezelések lehetősége: A weboldal html kódja az Fabi Bútor Kft-től független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetölenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően.

  Jelenleg az fabibutor.hu weboldal kódjában az alábbi harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozások találhatóak meg:

  Ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult (ha van ilyen):

 • Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Az érintett jogosult a Fabi Bútor Kft. által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Fabi Bútor Kft. jogszerűen végzi-e.
 • A Fabi Bútor Kft. által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.
 • A Fabi Bútor Kft. által kezelt személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja az érintettet arra, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. A Fabi Bútor Kft. ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül.
 • Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Fabi Bútor Kft., vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Fabi Bútor Kft. vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Fabi Bútor Kft. közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli.
 • Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Fabi Bútor Kft. jogellenes adatkezelést folytat, és az érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor az érintett vitatja a Fabi Bútor Kft. által kezelt adatok pontosságát.
 • Személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Az érintett személyes adatait a Fabi Bútor Kft. részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által a Fabi Bútor Kft. részére átadott adatokra vonatkozik.
 • Bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az érintett személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat a Fabi Bútor Kft. nem tudja számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, a Fabi Bútor Kft. erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást.
 • Hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Fabi Bútor Kft jogellenes kezelte személyes adatait, a Fabi Bútor Kft. azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Fabi Bútor kft-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36-1 391-1400; fax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu.